GitHub - discordjs/discord-api-types: Up to date Discord API Typings, versioned by the API version

github.com favicon imagehttps://github.com/discordjs/discord-api-types/